Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/60/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej –Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu

          Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. , Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17. poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz.560)

Rada Miejska Grudziądza uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną – jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, zwany dalej Zarządem.

§ 2

1. Zarząd będzie wykonywał zadania zarządcy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Grudziądza. W szczególności do zadań Zarządu należy:
  1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  3) pełnienie funkcji inwestora;
  4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami;
  5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
  6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  7) koordynacja robót w pasie drogowym;
  8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
  18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
  19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
2. Szczegółowy zakres zadań Zarządu określa Statut.

§ 3

Nadaje się Zarządowi Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kantor 19-01-2009 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kantor 21-01-2009 11:43